Denní centrum pro seniory Děčín

Denní centrum pro seniory Děčín

Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín

Provozní doba:

Po – Pá                 09,00 – 14,00 hod.

Kontakt: Jaroslava Janečková

Telefon: 736 482 256

E-mail: j.janeckova@prosapia-zu.cz

 

Kontakt: Dita Harkabusová

Telefon: 720 240 785

E-mail: d.harkabusova@prosapia-zu.cz

Poskytování služby mimo uvedenou provozní dobu lze domluvit individuálně.

Poslání denního centra

 • Poskytovat ambulantní denní péči seniorům z různých důvodů nesoběstačným, pomoc seniorům osamělým, seniorům, kteří jsou zdravotně postižení, např. onemocněli demencí nebo depresí.
 • Poskytovat uživatelům přiměřenou, individuálně zaměřenou pomoc a podporu, zprostředkovat jim kontakt se svými vrstevníky, resp. se společenským prostředím.
 • Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.
 • Pomáhat uživatelům zprostředkováním navazujících služeb a sociálně terapeutických činností.
 • Pomáhat uživatelům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Nabízet základní sociální poradenství a podporu též rodinným příslušníkům nebo pečujícím osobám seniorů.
 • Nabízet aktivizaci a relaxaci seniorům zdravým i postiženým.
 • Zlepšovat kvalitu života seniorů a umožnit jim žít ve vlastních domácnostech nebo domácnostech příbuzných, nebo alespoň oddálit jejich institucionalizaci.

Cíle poskytování služby

 • Poskytovat specializovanou, profesionální péči na vysoké odborné úrovni.
 • Nabídnout uživatelům bezpečné prostředí, v němž se budou cítit příjemně a důstojně, kde budou moci sdílet své emoce a životní situace.
 • Podporovat a poskytovat pomoc seniorům se sníženou soběstačností, především seniorům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.
 • Podporovat samostatnost a co nejvyšší soběstačnost uživatelů, vytvořit podmínky pro jejich důstojný a aktivní život prostřednictvím individuálně nastavených ambulantních služeb.
 • Zamezit sociální izolaci uživatelů tím, že je zapojíme do společenského dění a zprostředkujeme kontakt s jejich vrstevníky, resp. širším společenským prostředím.
 • Zajistit rodinným pečovatelům pocit jistoty v době, kdy nemohou být přítomni u svého potřebného člena rodiny – seniora.
 • Stále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.
 • Zajistit vysokou informovanost o poskytovaných službách.

Cílová skupina

                Denní centra jsou určena:

 • Seniorům: mladším (ve věku 65 – 80 let), starším (ve věku nad 80 let).
 • Osobám s chronickým duševním onemocněním (Pro tuto cílovou skupinu platí, že je služba určena osobám s poruchou kognitivních funkcí – Alzheimerovou chorobou a jinou formou demence).

 

Služba je určena osobám, které nemohou být samy doma, ale zároveň ještě nejsou upoutány na lůžko, tedy nevyžadují poskytování pobytové služby.

 

                Službu neposkytujeme osobám:

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny,
 • osobám, které nekomunikují v českém jazyce,
 • osobám, které jednají agresivně a nejsou schopny začlenit se do kolektivu ostatních uživatelů.

Zásady poskytování sociální služby

 • Včasnost a dostupnost služby
 • Diskrétnost

Služby poskytujeme diskrétně, v budovách, kde se poskytují i jiné služby, uživatelé se tak nemusí obávat označení.

 • Bezpečí

Prostory centra jsou příjemné, tiché, světlé, účelně vybavené, snažící se navodit klidnou, bezpečnou atmosféru. Prostory denního centra jsou oddělené od ostatních prostor. Centrum je vlídné, jeho uspořádání přehledné, podobné domácímu prostředí.

 • Respektování

Respektujeme individuální, specifické potřeby uživatelů služeb, jejich tempo, názory a rozhodnutí. Vytváříme podmínky k tomu, aby uživatelé služeb uplatňovali vlastní vůli při            řešení své životní situace.

 • Důstojnost

Dbáme na dodržování lidských práv, řídíme se a dodržujeme ústavu a naše etické kodexy. Řídíme se pravidly pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením.

 • Spolupráce, podpora

Dbáme na spolupráci uživatelů služeb, nebereme zodpovědnost za jejich rozhodnutí a neřešíme jejich životní situace za ně. Pomáháme hledat možnosti řešení. Spolupracujeme s      dalšími organizacemi a jsme schopni zajistit návaznou pomoc. Poskytujeme přiměřenou podporu.

 • Profesionalita, odbornost

Péči o uživatele poskytují pouze ti pracovníci, kteří splňují podmínky stanovené zákonem o sociálních službách. Pravidelně se účastní vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV, absolvují supervize, intervize, porady, upevňují své znalosti a dovednosti sebevzděláváním a sebereflexí.

 • Uživatel služby je rovnocenný partner profesního týmu.
 • Garantujeme individuální přístup.