Projekt IROP

Název projektu

Centrum sociálních služeb PROSAPIA Děčín

 

Registrační číslo projektu

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_040/0002183

 

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je zlepšení kvality poskytování dvou sociálních služeb – odborného sociálního poradenství a pečovatelské služby, a to v duchu humanizace a inkluze podporovaných znevýhodněných osob. Cílového stavu bude dosaženo zejména prostřednictvím stavebních úprav stávajícího objektu. Primárně bude tak zajištěn vyšší komfort klientů a zároveň bude vytvořeno vhodné zázemí pro poskytování služeb i práci s klienty v rodinném prostředí s důrazem na individuální požadavky každého jednotlivého uživatele. Součástí projektu je také nákup osobního automobilu.

 

Informace o dotačním titulu

Program:             Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020

Prioritní osa:      2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl:     2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Číslo Výzvy:        30 – Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách

 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií