SPOLEČNĚ PROTI NÁSILÍ NA SENIORECH – II

SPOLEČNĚ PROTI NÁSILÍ NA SENIORECH – II

 

Díky finanční podpoře MV ČR a Fondu Ústeckého kraje realizuje naše organizace v roce 2016 projekt s názvem Společně proti násilí na seniorech – II, jehož primárním cílem je  posílení prevence domácího násilí, resp. trestné činnosti páchané na seniorech. Jedná se o projekt navazující na obdobný projekt Společně proti násilí na seniorech realizovaný v roce 2015. Projekt  je zaměřen na aktivizační programy pro seniory v oblasti prevence domácího násilí, resp. trestné činnosti páchané na seniorech, na propagační, osvětové a vzdělávací aktivity určené široké i odborné veřejnosti.

 

Projekt si klade dále za cíl zvýšit profesionalizaci oblasti odborné pomoci seniorům, zvýšit povědomí odborníků (sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, pedagogických pracovníků případně lékařů pracujících s cílovou skupinou seniorů) o problematice domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech.

Dalším dílčím cílem projektu je zvýšit informovanost odborné veřejnosti pracující s cílovou skupinou seniorů i široké veřejnosti, zejména potencionálních obětí – seniorů o problematice domácího násilí, resp. trestné činnosti, o projevech a možnostech řešení.

Neméně důležitým cílem projektu je pak prohloubení a zintenzivnění spolupráce všech zainteresovaných odborníků (mezioborové spolupráce) – poskytovatelů sociálních služeb, úředníků, lékařů, městské policie, policie ČR aj.

 

Obsahem projektu jsou aktivity vedoucí k naplnění stanovených cílů, a to:

  • vzdělávací aktivity – semináře akreditované MPSV určené odborné veřejnosti,
  • interaktivní besedy určené široké veřejnosti z řad seniorů,
  • vytvoření a distribuce informačních brožur, které budou tematicky zaměřené a určené odborné veřejnosti a široké veřejnosti (vytvoříme dva typy brožur),
  • mezioborová setkání pomáhajících odborníků, kteří se mohou dostávat do kontaktu s domácím násilím páchaným na seniorech, případně s trestnou činností páchanou na seniorech.

 

V případě zájmu o projektové aktivity, prosím, kontaktujte naši pracovnici, paní Jaroslavu Janečkovou e-mailem: j.janeckova@prosapia-zu.cz, nebo telefonicky: 736 482 256.