Poradna Ústí nad Labem

Poradna Prosapia – poskytování právních informací obětem trestných činů

(služba je akreditována Ministerstvem spravedlnosti a poskytována na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů v platném znění)

Osobám, jež se staly obětí trestných činů, poskytujeme právní informace včetně možného zastoupení oběti ve formě zmocněnectví.

Služba je poskytována bezplatně, ambulantně – na našich pracovištích i v terénu, např. v domácnostech uživatelů. Pomáháme našim uživatelům v jejich tíživé sitauci a podporujeme je k samostatnému zvládání zátěží vyplývajících z jejich postavení obětí trestných činů.

Poradna Prosapia Ústí nad Labem

Pařížská 1259/16, 400 01, Ústí nad Labem

Provozní doba:

Po        09,00 – 12,00 (telefonické konzultace)

Út        16,00 – 18,00

St         09,00 – 12,00  13,00 – 15,00

Čt         09,00 – 12,00

Poskytování služby mimo uvedenou provozní dobu lze domluvit individuálně.

Kontakt:

 Mgr. Jan Müller

Telefon.: 604 315 898, e-mail: j.muller@prosapia-zu.cz

Poslání

Posláním služby je poskytovat právní informace obětem trestních činů – poskytovat       bezplatnou, místně i časově dostupnou ambulantní a terénní službu obětem trestných činů a             podporovat uživatele služby k samostatnému zvládání tíživých situací vyplývajících z jejich      postavení oběti trestných činů.

                Pomoc uživatelům služby je poskytována v úrovních:

 1. Informace – předání informace o zákonech, paragrafech, právech obětí (poškozených), informace o jiných pomáhajících organizacích, předání kontaktu.
 2. Rada – vážení situace uživatele, nabízení alternativ řešení, posuzování výhod a nevýhod jednotlivých řešení, vysvětlování obsahu právních dokumentů a dalších listin.
 3. Pomoc – pomoc při zvoleném řešení, při sepisování dopisů, návrhů, podání, vyplňování formulářů apod.
 4. Asistence – činnost ve prospěch uživatele služeb vykonávaná mimo poradnu. Je to společný pojem pro doprovázení a vyjednávání.

                               4.1. Doprovázení – poradce doprovází uživatele služeb mimo poradnu na oficiální jednání, je v pozadí, sám aktivně nezasahuje, spíše je morální podporou (neplatí pro   zmocněnectví, kde poradce uplatňuje oprávnění daná zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád).

                      4.2. Vyjednávání – poradce vyjednává v zájmu uživatele služeb s třetí stranou.

 1.   Zmocněnectví – poradce uplatňuje oprávnění daná zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád.

               

Cíle

Hlavním cílem služby je poskytovat vysoce profesionální, odbornou pomoc obětem trestných činů. Poskytovat právní informace a podporu těm, kteří vnímají svou životní situaci v důsledku postavení oběti trestné činnosti jako tíživou a nedokáží ji řešit vlastními silami. Podporovat naše uživatele služeb k samostatnému zvládání takových situací.

Pro naplnění hlavního cíle jsme si stanovili tyto dílčí cíle:

 

 • Nabízet kvalitní právní informace a informační materiály věnující se problematice obětí trestných činů.
 • Srozumitelným způsobem informovat oběti o jejich právech a umožnit jim jejich plné uplatnění.
 • Pomáhat obětem lépe porozumět jejich právům a oprávněným zájmům, lépe se orientovat v jejich právech a umožnit jim jejich plné uplatnění.
 • Nabízet obětem bezpečné prostředí pro sdílení emocí a životních situací.
 • Aktivizovat uživatele – oběti tak, aby k řešení svého problému přistupovali aktivně i za cenu překonávání negativních emocí.
 • Nabízet konkrétní varianty účinného řešení situace oběti.
 • V otázkách práva oběti aktivně usilovat o vyrovnání tak, aby se oběť nestávala pouhým pasivním účastníkem vyšetřování a soudního projednávání.
 • Zmírnit dopady náročných životních situací uživatelů služby.
 • Nabídnout, resp. zprostředkovat kontakty nebo konkrétní schůzku s jinými organizacemi a službami, včetně psychologické a psychiatrické pomoci.

 

                Zásady poskytování služby

 

 • Včasnost služeb

Na zakázku zájemce o službu – oběti reagujeme neprodleně, bez zbytečných odkladů, osobní konzultací s poradcem maximálně do tří pracovních dnů.

 • Dostupnost služeb

Poskytujeme služby v Ústí nad Labem a v Děčíně. Prostory poradny v Ústí nad Labem   nejsou bezbariérové, pracovníci jsou však schopni poskytnout poradenství v náhradních        bezbariérových prostorách. Prostory poradny v Děčíně mají bezbariérový přístup (k     dispozici je plošina). Obě poradny se nacházejí v blízkosti zastávky MHD. Před poradnami         je možné zaparkovat auto.

 • Diskrétnost

Služby poskytujeme diskrétně, podle přání také anonymně. Poradenství je poskytováno             v budovách, kde se poskytují i jiné služby, uživatelé se tak nemusí obávat označení.

 • Bezplatnost

                Právní informace poskytujeme zdarma.

 • Bezpečí

Prostory poradny jsou tiché, světlé, střídmě vybavené, snažící se navodit klidnou atmosféru.    Prostory poradny jsou oddělené od ostatních prostor.

 • Respektování a individuální přístup

Respektujeme názory a rozhodnutí uživatelů služeb, jejich tempo a individuální potřeby.             Vytváříme podmínky k tomu, aby uživatelé služeb uplatňovali vlastní vůli při řešení své       životní situace.

 • Důstojnost

Dbáme na dodržování lidských práv, řídíme se a dodržujeme ústavu a naše etické kodexy.            Řídíme se pravidly pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením.

 • Spolupráce, podpora

Vyžadujeme spolupráci uživatelů služeb, nepřebíráme zodpovědnost za jejich rozhodnutí a       neřešíme jejich životní situace za ně. Pomáháme hledat možnosti řešení. V poradenském            procesu se stáváme partnery. Spolupracujeme s dalšími organizacemi a jsme schopni zajistit   návaznou pomoc.

 • Antidiskriminační princip

Právní informace poskytujeme oběti bez ohledu na rasu, etnický původ, národnost, pohlaví,     sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor.   Právní informace poskytujeme oběti bez ohledu na její státní občanství, nestanoví-li zákon            č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů jinak.

 • Profesionalita, odbornost

                Službu poskytují, resp. realizují pouze ti pracovníci, kteří splňují podmínky stanovené   zákonem. Pravidelně se účastní vzdělávacích kurzů          (zejména akreditovaných MPSV),           absolvují supervize, intervize, porady, upevňují své znalosti a dovednosti sebevzděláváním a     sebereflexí.

 

                Cílová skupina

                Cílovou skupinou služby jsou oběti trestných činů, tedy:

Fyzické osoby, kterým bylo, nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena          majetková nebo nemajetková újma nebo na jejichž úkor se pachatel trestným činem       obohatil.

Prostřednictvím naší služby pomáháme i zvlášť zranitelným obětem, tedy:

 • dětem (resp. jejich zákonným zástupcům),
 • osobám postiženým fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, kterým ve spojení s různými překážkami může bránit plnému a účelnému uplatnění těchto osob ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy,
 • obětem trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku),
 • obětem trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na jejich věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní.

Služba je obětem poskytována bez věkového omezení.

                Službu poskytování právních informací neposkytujeme:

 • osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek,
 • osobám vystupujícím agresivně,
 • osobám, které nespadají do cílové skupiny.