Poradna Prosapia Ústí nad Labem

Poradna Prosapia

(registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

odborné sociální poradenství)

Osobám, jež se ocitly v tíživé životní situaci, kterou neumí vyřešit vlastními silami, nabízíme  odborné sociální poradenství.

Zdarma poskytujeme informace, radu, pomoc při realizaci zvoleného řešení, při sepisování návrhů, dopisů, vyplňování formulářů, ale také doprovod na úřady aj. instituce, kde jsme našim uživatelům oporou při oficiálních jednáních.

Poradna nezastupuje uživatele u soudu.

Poradna Prosapia Ústí nad Labem

Pařížská 1259/16, 400 01, Ústí nad Labem

Provozní doba:

Po, Út, St    08,30 – 12,30 

                    13,00 – 15,00 (odpoledne pro objednané)

Čt                 08,30 – 12,30 (pouze pro objednané)

                     13,00  – 15,00 (pouze pro objednané)

Pá                 08,30 – 12,00 (pouze pro objednané)

Poskytování služby mimo uvedenou provozní dobu lze domluvit individuálně.

Kontakt:

       Mgr. Iveta Prousková

                                     Telefon.: 725 114 125, e-mail: i.prouskova@prosapia-zu.cz                                                  

       Naděžda Dudková

       Telefon.: 608 147 687

Poslání

Posláním služby odborného sociálního poradenství je pomoc uživateli služby lépe se orientovat v náročné životní situaci a jeho podpora v nalezení strategie směřující ke zlepšení kvality jeho života.

Cíle, způsoby a principy poskytování odborného sociálního poradenství

Poskytujeme odborné, bezpečné a bezplatné poradenství a podporu těm, kteří vnímají svou životní situaci jako tíživou a nedokážou ji řešit vlastními silami. Podporujeme naše uživatele služeb k samostatnému zvládání situací.

Stanovili jsme si tyto cíle:

 • zmírnit dopady náročných životních situací uživatelů služby,
 • zmírnit dopady sociálního vyloučení osob,
 • kvalitní, systematickou činností v rámci odborného sociálního poradenství předcházet sociálnímu  vyloučení osob,
 • zmírnit dopady ohrožení sociálním vyloučením a zamezit eskalaci problému sociálního vyloučení,
 • naučit uživatele služeb lépe se orientovat v mezilidských vztazích,
 • naučit uživatele služeb lépe se orientovat v sociálních systémech,
 • naučit uživatele služeb lépe porozumět svým právům a oprávněným zájmům,
 • nabídnout bezpečné prostředí pro sdílení svých emocí a životních situací,
 • nabídnout kontakty nebo konkrétní schůzku s jinými organizacemi a službami, včetně psychologické a psychiatrické pomoci,
 • nabídnout konkrétní varianty účinného řešení životní situace,
 • nabídnout pomoc při orientaci ve vlastních možnostech a schopnostech při hledání vhodného zaměstnání nebo studia.
 • Službu odborného sociálního poradenství poskytujeme bezplatně, diskrétně, nestranně, nezávisle i anonymně. Garantujeme individuální přístup. Základní metodou práce s uživatelem je poradenský rozhovor. Další metodou práce s uživatelem je jeho zplnomocňování (uživatel je veden k samostatnému rozhodování) a komplexní přístup k němu a k jeho situaci.

Cílová skupina

Komu službu odborného sociálního poradenství poskytujeme:

 • Osobám v tíživé sociální situaci.
 • Rodinám s dítětem/dětmi.
 • Dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy. (Pro tuto skupinu platí, že jde o starší děti ve věku od 11 let).
 • Osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách.
 • Osobám do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče.
 • Osobám v krizi.
 • Osobám s chronickým duševním onemocněním (Pro tuto cílovou skupinu platí, že je služba určena osobám s poruchou kognitivních funkcí – Alzheimerovou chorobou a jinou formou demence).
 • Seniorům.

Službu odborného sociálního poradenství neposkytujeme:

 • Osobám vystupujícím agresivně.
 • Osobám, které nejsou schopny se dorozumět v češtině nebo slovenštině, nebo nemají vlastního překladatele.
 • Pracovníci vytvářejí podmínky pro uplatňování vlastní vůle uživatelů služeb tím, že informují zájemce/uživatele služeb o možnostech volby („Informace pro nově příchozí“) a vždy zjišťují a, v rámci možností poradny, respektují jeho potřeby a přání.

Zásady poskytování sociální služby

Při poskytování služeb se řídíme se těmito zásadami (jinými slovy – garantujeme):

Včasnost služeb

Vzhledem k počtu pracovníků jsme schopni reagovat na zakázku zájemce o službu maximálně do tří pracovních dnů.

Dostupnost služeb

Poskytujeme služby v Ústí nad Labem a v Děčíně. Prostory kontaktního místa – poradny v Ústí nad Labem nejsou bezbariérové, pracovníci jsou však schopni poskytnout poradenství v náhradních bezbariérových prostorách. Prostory poradny v Děčíně mají bezbariérový přístup (k dispozici je plošina). Obě poradny se nacházejí v blízkosti zastávky MHD. Před poradnami je možné zaparkovat auto.

Diskrétnost

Služby poskytujeme diskrétně, podle přání také anonymně. Poradenství je poskytováno v budovách, kde se poskytují i jiné služby, uživatelé se tak nemusí obávat označení.

Bezplatnost

Služby odborného sociálního poradenství poskytujeme zdarma.

Bezpečí

Prostory poradny jsou tiché, světlé, střídmě vybavené, snažící se navodit klidnou atmosféru. Prostory poradny jsou oddělené od ostatních prostor.

Respektování

Respektujeme názory a rozhodnutí uživatelů služeb jejich tempo a individuální potřeby. Vytváříme podmínky k tomu, aby uživatelé služeb uplatňovali vlastní vůli při řešení své životní situace.

Důstojnost

Dbáme na dodržování lidských práv, řídíme se a dodržujeme ústavu a naše etické kodexy. Řídíme se pravidly pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením.

Spolupráce, podpora

Vyžadujeme spolupráci uživatelů služeb, nebereme zodpovědnost za jejich rozhodnutí a neřešíme jejich životní situace za ně. Pomáháme hledat možnosti řešení. V poradenském procesu se stáváme partnery.

Spolupracujeme s dalšími organizacemi a jsme schopni zajistit návaznou pomoc.

Profesionalita, odbornost

Odborné sociální poradenství poskytují pouze ti pracovníci, kteří splňují podmínky stanovené zákonem o sociálních službách. Pravidelně se účastní vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV, absolvují supervize, intervize, porady, upevňují své znalosti a dovednosti sebevzděláváním a sebereflexí.